Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "Osei Kwame Despite"

Ịghọta onyinye ahụ nke Osei Kwame Despite. Ọ na-bụ nwoke. Obodo ya na-bụ Ghana. Asụsụ ahụ nke obi ya

Mara Mma Nke "Janet Kanini"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "Janet Kanini"

Ịghọta onyinye ahụ nke "Janet Kanini". Obodo ya na-bụ Kenya. Ọ na-fu obodo ya nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọc

Ọrụ Nke "Oladimeji Alimi"

ọgụgụ

Ọrụ Nke "Oladimeji Alimi"

Oladimeji Alimi na-eme gịnị? Oladimeji Alimi na-bụ mmadu ezigbo. Obodo ya na-bụ Nigeria. Ọ na-fu Afr

Ọrụ Nke "Femi Branch"

ọgụgụ

Ọrụ Nke "Femi Branch"

"Femi Branch" na-eme gịnị? David Babafemi Mauton Osunkoya na-bụ Femi Branch. Ọ na-bụ nwoke. Ubochi

Mara Mma Nke "John Lewis"

ọgụgụ

Mara Mma Nke "John Lewis"

Ịghọta mara mma ahụ nke "John Lewis". "John Lewis" na-bụ ọnye. Obodo ya na-bụ Amerika. Asụsụ ahụ nke