Amamịhe Nke 100:1 Ndụmọdụ

ọgụgụ

Amamịhe Nke 100:1 Ndụmọdụ

Ọ bụrụ na gị na-nara ndụmọdụ mgbeahụ atụmatụ gị ga-bụ atụmatụ ezigbo. Ilu Akan Tsir kor mmpam Asụs