Igbo kasahorow: Ịzụta Akwụkwọ.

Igbo-English, English-IgboIgbo Learner's Dictionary: Igbo-English, English-Igbo
Igbo-English, English-IgboModern Igbo Dictionary: Igbo-English, English-Igbo
A quick introduction to the Modern Igbo languageConcise Igbo: A quick introduction to the Modern Igbo language
Colour and Learn 1 2 3My First Igbo Counting Book: Colour and Learn 1 2 3
Illustrated Igbo-English, English-IgboIgbo Children's Dictionary: Illustrated Igbo-English, English-Igbo