Afia Obinim,

kasahorow

Kasahorow na-bụ gịnị?

Kasahorow na-bụ otu.

Kasahorow na-fu asụsụ nanya.

Ọrụ ha.
Kasahorow na-ime akwụkwọ.

<< Previous | Next >>