Igbo. Thursday. March 30, 2017
Igbo kasahorow

kasahorow

Twitter Facebook
Hello Obi
Kpo enyi ezigbo.
Grace Oboba
Grace Oboba

Grace Oboba na-bụ ọnye?


Grace Oboba na-ime ejije.


Ọ na-fu Afrịka nanya. Ọ na-ọgụgụ ụbọchị kwa. Ọ na-bụ mmadu ezigbo. Anyị na-fu Grace Oboba nanya.


Learn Ewegbe words Let's learn Swahili together Conjugate Luganda Verbs Teach your child 50 Bemba words Get modern Luganda vocabulary
WhatsApp +233 26 153 9923
help@kasahorow.org
Get the kasahorow app on iPhone & Android
ISSN: . © 2013 kasahorow. Afia Obinim: . Read your language. Every day